Универзитет у Београду

Универзитет
у Београду

Биологија медоносних биљака ()

Пољопривредни факултет

ЕСПБ: 10.0

Садржај теоријске наставе

Значај медоносних биљака за пољопривреду, Преглед медоносне флоре (таксономска и синтаксономска класификација), Морфологија вегетативних и генеративних органа медоносних биљака, Биологија цветања, опрашивање и оплођење, Нектарска продукција, Екофизиологија медоносног биља

Садржај практичне наставе

Предуслов

-

Циљ

Предмет треба студенту да омогући стицање: а) знања / разумевања о диверзитету медоносног биља, медоносном потенцијалу важнијих медоносних биљака, њиховим основним морфолошким и физиолошким карактеристикама (биологија и физиологија цветања, механизми и адаптације на ентомофилно опрашивање), значају и коришћењу медоносног биља у производњи меда и других пчелињих производа, б) вештина распознавања медоносног биља, анализе биолошких особина би-љака значајних за производњу меда и других пчелињих производа.

Литература

1. Умељић, В. (1999): Атлас медоносних биљака, Крагујевац; 2. Којић, М., Пекић, С., Дајић, З. (2004): Ботаника, изд. Драганић, Београд; 3. Јашмак, К. (1980), Медоносне биљке, изд. Нолит, Београд; 4. Faegri, K, van der Pijl, L. (1979): The principles of pollination ecology, Pergamon Press, Oxford; Jones, C.E., Little, R.J. (1983): Handbook of experimental pollination, Scientific and Academic Edition, New York; 5. Fahn, A. (1990): Plant anatomy, Pergamon Press, Oxford, Fahn, A. (2000), Structure and function of secretory cells, Advances in Botanical Research 31:37-66

Тип испитивања

Комбинација завршног усменог испита и оцене квалитета семинарског рада са одбраном у односу 60:40.

Методе извођења наставе

Теоријска, практична, интерактивна настава, консултације, израда семинарског рада и обавезна теренска вежба.

Наставници